Dopłaty w programie Mieszkanie na Start

mieszkanie na start

Najemcy, którzy spełnią kryteria dochodowe, mogą nawet przez 15 lat korzystać z dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Taką dopłatą objęte są tylko mieszkania na wynajem wybudowane we współpracy z gminą. Dlaczego? Dopłaty do czynszu najmu finansuje państwo, za pośrednictwem Funduszu Dopłat przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank zawiera zaś stosowne umowy z gminami, które chcą uczestniczyć w programie Mieszkanie na Start.

Kluczowe zasady

Mieszkania muszą być po raz pierwszy zasiedlone w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej (w praktyce: najczęściej od dnia uzyskania zezwolenia na użytkowanie budynku). Dodatkowe warunki, na podstawie których odbywa się nabór najemców (np. kryteria pierwszeństwa), są określone w uchwale rady gminy.

Czy masz prawo do dopłat?

Dopłaty do czynszu mogą być udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego (netto) nie przekracza:
• w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
• w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – powyższy limit (zwiększany jest o dodatkowe 40 punktu procentowego na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

W 2020 r. średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 5662,53 zł. Oznacza to, że miesięczne dochody singla ubiegającego się o dopłatę do czynszu w programie Mieszkanie na Start nie mogą przekraczać tej kwoty.

Limit dochodów dla gospodarstw domowych:
 • jeśli jesteś singlem: nie możesz przekroczyć 100% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – za rok 2021 wynosiło ono 5662,53 zł: https://stat.gov.pl/…/komunikat-w-sprawie-przecietnego…
 • jeżeli prowadzisz gospodarstwo 2-osobowe: 140% tej kwoty (7927 zł)
 • gosp. 3-osobowe: 180% tej kwoty (10 192,5 zł)
 • gosp. 4-osobowe: 220% tej kwoty (12 457,5 zł)
 • gosp. 5-osobowe: 260% tej kwoty (14 722,5 zł)
 • gosp. 6-osobowe: 300% tej kwoty (16 987,5 zł)

Przy określaniu wysokości dochodu wykorzystywana jest definicja zawarta w art. 3 ust. 1 ustawy oświadczeniach rodzinnych: dochodem – po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób – są przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy PIT, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jaka dopłata w programie Mieszkanie na Start?

Przy obliczaniu wysokości dopłaty brane są pod uwagę:

 • średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłatę,
 • współczynnik dopłaty wynoszący 1,8%
 • powierzchnia normatywna mieszkania, czyli:
  – 20 m kw., jeśli mieszkasz sam
  – 35 m kw., jeśli mieszkacie we dwoje
  – 50 m kw., jeśli mieszkacie we troje
  – 65 m kw., jeśli mieszkają 4 osoby
  – 80 m kw., jeśli mieszka 5 osób

Jeżeli dla trzyosobowego gospodarstwa domowego powierzchnia normatywna wynosi 50 m kw., a mieszkanie ma powierzchnię 40 m kw., to do ustalenia dopłat zostanie przyjęta wartość 40 m kw.

KALKULATOR DOPŁAT>>