Usprawnienie finansowania programów mieszkaniowych

klatka schodowa Nowy Nikiszowiec

Ułatwienie procesu wydatkowania środków publicznych i planowania inwestycji – to tylko niektóre zmiany, które zakłada projekt skierowany 16 września 2021 r. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Wśród proponowanych zmian jest także likwidacja barier dotyczących angażowania wkładu własnego przez inwestora oraz wymogu całościowego udziału gminy w TBS lub SIM w przypadku remontu pustostanów w rządowym programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, finansowanego z Funduszu Dopłat.

Kierunek: sprawny przebieg procesu finansowania inwestycji

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami pozwalającymi na sprawny przebieg procesu ubiegania się o środki finansowe oraz na zapewnienie skutecznego i pełnego finansowania samorządowych inwestycji mieszkaniowych. Efektem tych prac jest skierowany właśnie do uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych (wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w pozycji UD231)

Jakie zmiany przewiduje projekt?

Do kluczowych regulacji projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych należy zaliczyć:

  • korektę mechanizmu finansowania rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, która w przypadku zagwarantowania dodatkowych środków pozwoli na zwiększenie skali udzielania gminom finansowego wsparcia na realizację lokalnej polityki mieszkaniowej,
  • uporządkowanie kwestii  dotyczących terminu kwalifikacji wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby wypłata gminom środków następowała w roku złożenia  wniosku (natomiast wnioski, które nie zostały rozpatrzone z uwagi na brak środków będą rozpatrywane w roku kolejnym),
  • w większym stopniu niż dotychczas umożliwione zostanie odzyskiwanie do zasobów mieszkaniowych budynków niezamieszkanych ze względu na zły stan techniczny, poprzez rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do otrzymania bezzwrotnego wsparcia o SIM, których gmina nie jest jedynym właścicielem,
  • zagwarantowanie w lokalach mieszkalnych finansowanych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego czynszu w wysokości odpowiadającej społecznemu charakterowi zasobu,
  • w zakresie środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, niewykorzystane przez gminę środki (w przypadku niezrealizowania przez SIM usługi publicznej, której realizacja została jej powierzona przez gminę w zamian za środki pochodzące z RFRM) podlegały będą zwrotowi,  co umożliwi ich wykorzystanie na realizację innego przedsięwzięcia mieszkaniowego o charakterze społecznym,
  • w zakresie regulacji dotyczących działalności Krajowego Zasobu Nieruchomości,  wykorzystując doświadczenie gmin w zarządzaniu nieruchomościami, właśnie tym podmiotom (lub innym gminnym osobom prawnym) powierzone zostanie zarządzanie nieruchomościami, które powstaną w wyniku współpracy gminy ze spółkami celowymi bądź SIM utworzonymi przez KZN.

więcej>>